Hướng dẫn cách hạch toán hao mòn tài sản cố định hữu hình TK 214

Hướng dẫn định khoản hạch toán tài khoản hao mòn TSCĐ 214: Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại tài sản cố định và bất

động sản đầu tư trong toàn bộ quá trình sử dụng do trích khấu hao tài sản cổ định, bất động sản đầu tư và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của tài sản cố định, bất động sản đầu tư.

Những quy định cần chú ý khi tiến hành hạch toán tài khoản hao mòn tài sản cố định 214:

1/ Về nguyên tắc, mọi TSCĐ, BĐS đầu tư hiện có của doanh nghiệp dịch vụ kế toán thuế có liên quan đến sản xuất, kinh doanh đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành.

Khấu hao TSCĐ sử dụng trong sản xuất, kinh doanh và khấu hao bất động sản đầu tư hạch toán vào CPSX, chi phí kinh doanh trong kỳ; khấu hao tài sản cố định chưa dùng, không cần sử dụng, chờ thanh lý hạch toán vào chi phí khác.

Hướng dẫn cách hạch toán hao mòn tài sản cố định hữu hình TK 214

Các trường hợp đặc biệt không phải trích khấu hao, doanh nghiệp cần phải thực hiện theo chính sách tài chính hiện hành. Đối với tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án hoặc sử dụng vào mục đích phúc lợi thì không cần phải trích khấu hao tính vào chi phí mà chỉ tính hao mòn TSCĐ.

2/Căn cứ vào chính sách tài chính và chuẩn mực kế toán hiện hành, dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng căn cứ vào yêu cầu quản lý của DN để chọn 1 trong 3 phương pháp tính, trích khấu hao phù hợp cho từng tài sản cố định, bất động sản đầu tư nhằm mục đích kích thích sự phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu hồi vốn nhanh, đầy đủ và phù hợp với khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp.

Phương pháp khấu hao được áp dụng cho từng tài sản cố định, bất động sản đầu tư phải được thực hiện nhất quán và được thay đổi khi có sự thay đổi đáng kể cách thức thu hồi lợi ích kinh tế của tài sản cố định và bất động sản đầu tư.

3/Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao tài sản cố định cần phải được xem xét lại ít nhất là vào  thời điểm cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt lớn so với các ước tính trước đó thì thời gian khấu hao cần được thay đổi tương ứng. Phương pháp khấu hao tài sản cố định được thay đổi khi có sự thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế của tài sản cố định. Trường hợp này, phải điều chỉnh chi phí khấu hao cho năm hiện hành và những năm tiếp theo, và được thuyết minh trong báo cáo tài chính.

4/Đối với tài sản cố định đã khấu hao hết, nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không được tiếp tục trích khấu hao.

Những tài sản cố định chưa tính đủ khấu hao mà đã hư hỏng, cần thanh lý, thì phải kế toán thuế trọn gói xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để tiến hành xử lý bồi thường và phần giá trị còn lại của tài sản cố định chưa thu hồi, không được bồi thường cần phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính tài sản cố định đó, số tiền bồi thường do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định. Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của tài sản cố định chưa thu hồi, hoặc giá trị bị mất thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý và kế toán vào chi phí khác. Riêng doanh nghiệp Nhà nước được xử lý theo chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước.

5/Đối với tài sản cố định vô hình, cần phải tuỳ thời gian phát huy hiệu quả để trích khấu hao tính từ khi tài sản cố định được đưa vào sử. Riêng đối với tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất thì chỉ trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất xác định được thời hạn sử dụng. Nếu không xác định được thời gian sử dụng thì không tiến hành trích khấu hao.

6/Đối với tài sản cố định thuê tài chính, trong quá trình sử dụng bên đi thuê phải trích khấu hao trong thời gian thuê theo hợp đồng tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu hồi đủ vốn.

7/ Đối với bất động sản đầu tư, trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá hoặc cho thuê hoạt động cần phải tiến hành trích khấu hao bất động sản đầu tư, khấu hao bất động sản đầu tư được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Doanh nghiệp có thể dựa vào các bất động sản chủ sở hữu sử dụng tài sản cố định cùng loại để ước tính thời gian trích khấu hao và xác định phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản hao mòn tài sản cố định 214

Bên Nợ:

Giá trị hao mòn tài sản cố định, bất động sản đầu tư giảm do tài sản cố định, BĐS đầu tư thanh lý, nhượng bán, điều động cho đơn vị khác, góp vốn liên doanh,…

Bên Có:

Giá trị hao mòn tài sản cố định, bất động sản đầu tư tăng do trích khấu hao tài sản cố định, bất động sản đầu tư.

Số dư bên Có:

Giá trị hao mòn luỹ kế của tài sản cố định, bất động sản đầu tư hiện có ở đơn vị.

Tài khoản 214 ­ Hao mòn tài sản cố định, có 4 tài khoản cấp 2:

­ Tài khoản 2141 ­ Hao mòn hữu hình: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ hữu hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ hữu hình.

­ Tài khoản 2142 ­ Hao mòn thuê tài chính: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ thuê tài chính trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ thuê tài chính.

­ Tài khoản 2143 ­ Hao mòn vô hình: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ vô hình và những khoản làm tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ vô hình.

­ Tài khoản 2147 – Hao mòn BĐS đầu tư: Tài khoản này phản ánh giá trị hao mòn BĐS đầu tư trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, cho thuê hoạt động các BĐS đầu tư của doanh nghiệp.

Tổng đài: 04.7303.1313( Giờ hành chính )
Hotline: 012.24.131313( Hỗ trợ 24/7  )
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói S3 Accounting
Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại Royal City số 72 Nguyễn Trải , Tòa nhà R1 - Sảnh A - Tầng 18 - Phòng 18-12B
Email: info@dichvuketoanthues3.com
Hướng dẫn cách hạch toán hao mòn tài sản cố định hữu hình TK 214 4.36/5 (87.12%) 132 votes