Một số quy định cần lưu ý khi hạch toán định khoản tài khoản thành phẩm 155

1/ Kế toán tiến hành nhập, xuất, tồn kho thành phẩm trên TK 155 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02 “ Hàng tồn kho”.

2/Thành phẩm do những bộ phận sản xuất chính và phụ của đơn vị sản xuất dịch vụ kế toán thuế ra cần phải được đánh giá

theo giá thành sản xuất (tức là giá gốc), bao gồm: Chi phí nguyên liệu, chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, các chi phí sản xuất chung và những chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất các sản phẩm.

+ Đối với các chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào CP chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức chi phí phát sinh thực tế trong kỳ.

+ Đối với các chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ vào mức chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm dựa trên công suất bình thường của các máy móc thiết bị sản xuất. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong những điều kiện sản xuất bình thường.

Một số quy định cần chú ý khi hạch toán địnhkhoản tai khoản thành phẩm 155

+ Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn so với công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị theo chi phí thực tế phát sinh.

+ Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn so với mức công suất dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho từng đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản CPSX chung không phân bổ được ghi nhận là chi phí tiến hành để xác định kết quả HĐKD (Ghi nhận vào giá vốn hàng bán) trong kỳ.

3/ Không được tính vào giá gốc thành phẩm những chi phí sau:

a.­ Chi phí nguyên, vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất, chi phí kinh doanh khác phát sinh trên

mức bình thường;

b.­ Chi phí bảo quản hàng hóa tồn kho trừ những khoản chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho toàn bộ quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản quy định ở đoạn 06 của Chuẩn mực kế toán số 02­ Hàng tồn kho;

c.­ Chi phí bán hàng;

d­. Chi phí quản lý doanh nghiệp.

4/ Thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến được đánh giá theo giá thành thực tế gia công chế biến gồm: Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp, chi phí thuê gia công và những chi phí khác có liên quan trực tiếp đến quá trình gia công.

5/ Việc tính giá trị thành phẩm tồn kho được thực hiện theo phương pháp quy định trong kế toán thuế trọn gói chuẩn mực kế toán số 02 “ Hàng tồn kho”.

6/Trường hợp các doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nếu kế toán chi tiết hàng ngày được ghi sổ theo giá hạch toán. Cuối tháng, kế toán cần phải tính giá thành thực tế của thành phẩm nhập kho và xác định được toàn bộ hệ số chênh lệch giữa giá thành thực tế và giá hạch toán của thành phẩm làm cơ sở để tiến hành xác định giá thành thực tế của thành phẩm nhập, xuất kho trong kỳ

7/ Kế toán chi tiết thành phẩm cần phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ thành phẩm.

Tổng đài: 04.7303.1313( Giờ hành chính )
Hotline: 012.24.131313( Hỗ trợ 24/7  )
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói S3 Accounting
Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại Royal City số 72 Nguyễn Trải , Tòa nhà R1 - Sảnh A - Tầng 18 - Phòng 18-12B
Email: info@dichvuketoanthues3.com
Một số quy định cần lưu ý khi hạch toán định khoản tài khoản thành phẩm 155 3.51/5 (70.21%) 47 votes