Một số quy định cần chú ý khi hạch toán tài khoản chi phí trả trước dài hạn 242

1/ Thuộc loại chi phí trả trước dài hạn, bao gồm:

­ Chi phí trả trước về thuê hoạt động tài sản cố định phục vụ cho dịch vụ kế toán thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều năm tài chính. Trường hợp trả trước tiền thuê đất có thời hạn dài năm và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì số tiền trả trước về thuê đất có thời hạn sẽ không được hạch toán vào TK 242 mà hạch toán vào TK  213;

­ Tiền thuê CSHT đã trả trước cho nhiều năm và phục vụ cho HĐKD nhiều kỳ nhưng không được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng;

­ Chi phí trả trước cho hoạt động kinh doanh của nhiều năm tài chính;

­ Chi phí thành lập doanh nghiệp, đào tạo, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động sẽ được phân bổ tối đa không quá thời gian 3 năm;

­ Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn được phép phân bổ cho nhiều năm;

­ Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố định vô hình;

­ Chi phí đào tạo các cán bộ quản lý và các công nhân kỹ thuật;

­ Chi phí di chuyển địa điểm kinh doanh, hoặc chi phí tổ chức lại kế toán thuế trọn gói doanh nghiệp phát sinh lớn được phân bổ trong nhiều năm ­ Nếu chưa lập dự phòng tái cơ cấu DN;

­ Chi phí mua bảo hiểm và các loại lệ phí mà DN mua và trả một lần cho nhiều năm tài chính;

­ Công cụ, dụng cụ xuất sử dụng một lần với giá trị lớn và bản thân công cụ, dụng cụ tham gia vào hoạt động kinh doanh trên một năm tài chính cần phải phân bổ dần vào những đối tượng chịu chi phí trong nhiều năm hoạt động;

­ Chi phí đi vay trả trước dài hạn như lãi tiền vay trả trước, hoặc trả trước lãi trái phiếu ngay khi đã phát hành;

­ Lãi mua hàng trả chậm, hay  trả góp;

­ Chi phí phát hành trái phiếu có mức giá trị lớn cần phải phân bổ dần;

Một số quy định cần chú ý khi hạch toán tài khoản chi phí trả trước dài hạn 242

­ Chi phí sửa chữa tài sản cố định phát sinh một lần có giá trị lớn thì không thực hiện trích trước chi

phí sửa chữa tài sản cố định lớn, cần phải phân bổ trong nhiều năm;

­ Số kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái đã phát sinh và chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại của những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (áp dụng đối với trường hợp lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (Giai đoạn trước hoạt động) khi đã hoàn thành đầu tư;

­ Số chênh lệch mức giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của tài sản cố dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng định bán và thuê lại là thuê tài chính;

­ Số chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của tài sản cố định bán và thuê lại là thuê hoạt động;

­ Chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư sau khi đã ghi nhận ban đầu không thoả mãn với điều kiện ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư nhưng có giá trị lớn cần phải phân bổ dần;

­ Trường hợp hợp nhất kinh doanh không có quan hệ công ty mẹ ­ công ty con có phát sinh lợi thế

thương mại hoặc khi cổ phần hoá DNNN có phát sinh lợi thế kinh doanh;

­ Những khoản khác.

2/Chỉ hạch toán vào TK 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh trên một năm tài chính;

3/ Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng niên độ kế toán cần phải căn cứ vào tính chất, mức độ của từng loại chi phí mà lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý;

4/ Kế toán cần phải theo dõi một cách chi tiết từng khoản chi phí trả trước dài hạn đã phát sinh, đã phân bổ vào từng đối tượng chịu chi phí của từng kỳ hạch toán và số còn lại chưa được phân bổ vào chi phí;

5/Doanh nghiệp cần phải mở sổ chi tiết để có thể theo dõi riêng biệt  về mức chênh lệch tỷ giá hối đoái (lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động chưa phân bổ vào các khoản chi phí.

Tổng đài: 04.7303.1313( Giờ hành chính )
Hotline: 012.24.131313( Hỗ trợ 24/7  )
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói S3 Accounting
Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại Royal City số 72 Nguyễn Trải , Tòa nhà R1 - Sảnh A - Tầng 18 - Phòng 18-12B
Email: info@dichvuketoanthues3.com
Một số quy định cần chú ý khi hạch toán tài khoản chi phí trả trước dài hạn 242 4.46/5 (89.14%) 35 votes